Filtrerbar listning

Modulen Filtrerbar listning låter er lista artiklar och sidor på er webbplats, med möjlighet för både redaktör och besökare att filtrera, sortera och kategorisera dessa utifrån ett gäng olika faktorer.

Era redaktörer kan på några minuter sätta upp en ny listning av innehåll från webbplatsen utifrån ett urval som de själva bestämmer. Dessa presenteras på ett snyggt och tillgängligt sätt som ger besökarna en överskådlig, filtrerbar vy där de snabbt kan hitta det innehåll de söker.

En perfekt modul för att lista allt från nyhetsartiklar och evenemang till menyingångar och olika typer av kategorieserat innehåll utspritt över webbplatsen.

Allmän konfiguration

Nedan följer en beskrivning av de olika konfigurationsmöjligheterna. För förteckning över temavariabler se Temainställningar.

Urval

Under sektionen Urval finns det möjlighet att peka ut ett valfritt antal noder i webbsidans struktur som ska fungera som startpunkter för listningen. Genom att klicka på knappen "Lägg till" under listan kan ni lägga till en ny startpunkt. För att redigera en befintlig startpunkt dubbelklickar ni bara på den raden i listan, så kommer öppnas inställningarna.

Det finns även möjlighet att peka ut enstaka sidor eller artiklar som ska visas i listningen, vilket kan vara bra om ni exempelvis har enstaka sidor utspridda över webbplatsen som ska listas. Detta gör ni i så fall genom att klicka på knappen "Lägg till", och sedan vidare på pilen uppe i det vänstra hörnet. Välj här "Enskild sida", och välj den sida som ska läggas till i listningen.

Gränssnitt för konfiguration, fönster för urval

I de fall ni lägger till en startpunkt i urvalslistan så hämtas som standard samtliga underliggande sidor och artiklar i den strukturgren som pekas ut, men genom att bocka i rutan "Begränsa urvalet till att endast innefatta direkt underliggande sidor" kan ni låsa funktionen till att endast hämta de undersidor som ligger direkt under den utpekade noden. Observera att detta av tekniska skäl är en relativt prestandakrävande operation, och endast bör användas i de fall som den utpekade noden har ett mindre antal undersidor.

Under sektionen Urval finns även en inställning för att endast visa artiklar med samma språk som listningssidan. Om detta alternativ är markerat så kommer endast sidor eller artiklar som överensstämmer med språket på listningssidan att visas.

Mer information om språk i Sitevision hittar ni på Sitevisions hjälpwebb:
https://help.sitevision.se/pageSettingsHelp.html#h-Sprak Länk till annan webbplats.

Paginering

Klicka i kryssrutan "Aktivera paginering" för att dela upp de olika sidorna i listningen på flera sidor. En paginering kommer att skrivas ut längst ner på sidan för besökarna med möjlighet att bläddra mellan de paginerade sidorna. Under nummerfältet "Antal objekt per sida" går det att ställa in hur många träffar som ska visas för varje sida. I de fall paginering inte är aktiverad så används värdet i denna ruta för att begränsa det totala antal träffar som ska visas i listningen.

Filtreringsalternativ för besökare

Under denna sektion finns alla inställningar som rör besökarens filtreringsmöjligheter. Modulen Filtrerbar listning kan naturligtvis även användas som ren listningsmodul utan att ge besökarna möjlighet att filtrera. Undvik i så fall bara att göra några inställningar i den här sektionen, så visas aldrig filtreringen.

Genom att markera alternativet Låt besökaren filtrera genom fritextsök aktiverar ni möjligheten till fritextsökning bland sidorna i listningen. Detta presenteras i filtreringssektionen som ett textsökfält, som söker i sidans rubrik, ingress, textinnehåll samt metadatafält som är markerade som sökbara i innehåll.

Alternativet Låt besökaren filtrera på Kategori aktiverar möjligheten för besökaren att filtrera på de kategorier som finns konfigurerade i modulen. Mer information om hur ni sätter upp dessa hittar ni längre ner under sektionen "Kategorier"..

Alternativet Låt besökaren filtrera på ett datumspann gör det möjligt för besökaren att filtrera på ett fråndatum och ett tilldatum. När ni markerar det här alternativet fälls en inställningssektion ut där ni anger den fullständiga identifieraren för det sökindexerade datumfält som filtreringen ska gälla för. För att filtrera på publiceringsdatum fyller ni exempelvis i published i det här fältet.

Gränssnitt för konfiguration, inställningar för datumspann

I de fall ni tillåter filtrering på datumspann finns det även möjlighet att använda slutdatum, genom att markera alternativet Använd slutdatum. Genom att markera detta alternativ har ni möjlighet att ange identifieraren för ytterligare ett datumfält. Innehåll kommer i så fall att visas så länge någon del av tidsspannet mellan dessa två datumfält infinner sig inom tidsspannet för besökarens filtrering. Detta alternativ kan alltså med fördel användas vid listning av evenemang.

Under denna sektion finns även ett alternativ för att Uppdatera listan automatiskt vid filtrering. I de fall denna inställning är markerad kommer listan automatiskt att uppdateras så fort en ny kategori är vald eller texten i sökfältet har uppdaterats. Denna inställning gömmer då även den ordinarie "Filtrera"-knappen, och skriver ut en text till skärmläsare med information om att formuläret postas automatiskt. Observera att den här inställningen kan ha negativ effekt på funktionens tillgänglighet.

Kategorier

Under sektionen Kategorier kan ni sätta upp de kategorier som ska användas i listningen. Dessa kategorier kan sedan sedan användas för besökaren att filtrera på, eller visas intill respektive listobjekt om så önskas. Kategorier hämtas som metadatafält från sidorna i listningen, och måste vara av typen envalsfält eller flervalsfält.

Mer information om Metadatafält går att hitta på Sitevisions hjälpwebb:
https://help.sitevision.se/metadataHelp.html Länk till annan webbplats.

För att lägga till en ny kategori i listan, klicka på knappen "Lägg till" under listan med kategorier. Genom att klicka på pilen i det vänstra hörnet i modalfönstret som visas kan ni sedan välja om ni vill lägga till ett metadatafält som finns uppsatt på den aktuella sidan, eller om ni vill lägga in ett metadatafält genom fältets identifierare som ni anger på egen hand.

Alternativet Metadatafält på den aktuella sidan innebär att det filtrerbara fältet ni vill filtrera på måste finnas uppsatt som fält på sidan där listningsmodulen är utplacerad eller finnas uppsatt som metadatafält för mallar under webbplatsinställningar. Detta alternativ är alltså bra i de fall metadatafältet för kategori är uppsatt på mallen för sidorna som ska listas, eller i de fall ni ska lista samtliga underliggande sidor och metadatafältet är uppsatt på listningssidan för att ärvas nedåt.

Alternativet Metadatafält från identifiererare ger er möjlighet att på egen hand peka ut valfritt metadatafält utifrån fältets identifierare. Detta gör det möjligt att peka ut fält som är uppsatta på en annan strukturgren än den listningen ligger på. Väljer ni detta alternativ får ni först och främst peka ut den källsida där metadatafältet finns uppsatt, och sedan ange fältets identifierare.

Gränssnitt för konfiguration, inställningar för metadatakategori utifrån identifierare

Vid uppsättning av en ny kategori är det även möjligt att bocka i huruvida kategorin ska visas i listningen, och om denna i så fall ska vara länkad. Väljer ni att visa kategorin i listningen så kommer de valda alternativet för respektive artikel i listan att skrivas ut tillsammans med övrig information om sidan. Väljer ni att den ska vara länkad så kommer texten dessutom att vara klickbar, och skicka besökaren till en förfiltrerad version av listningen där det här kategorivärdet är angivet i filtreringen. Observera att denna länkfunktion endast kan användas om filtrering på kategori är aktiverad under sektionen Filtreringsalternativ för besökare. Observera också denna funktionalitet kan avvika i de fall ni använder anpassade mallar för modulen, då dessa i så fall måste utformas för att stödja denna funktionalitet.

I fältet Namn för filtrering är kan ni ange det som ska användas för filtreringsfältet ut mot besökaren sedan. Detta fält kommer endast att användas om filtrering på kategori är aktiverad.

I fältet Typ av filtrering är det möjligt att välja vilken typ av fält som ska användas för det här filtreringsfältet. Alternativen Radioknappar eller Dropdown ger besökaren möjlighet att välja ett alternativ åt gången att filtrera på. Alternativet Checkboxar ger besökaren möjlighet att filtrera på flera alternativ åt gången, och alternativet Checkbox (Sant eller falskt) används förslagsvis till metadatafält där värdet kan vara ja/nej eller sant/falskt, och ni endast vill visa vissa inlägg om de uppfyller ett visst kriterium.

Mallar och utseende

Under den här sektionen hittar ni inställningar för modulens utseende och mallar.

I fältet Mall för listningen är det möjligt att peka ut den mall som ska användas för den aktuella listningen. Som är den medföljande mallen "Kortvy" alltid tillgänglig i listan och aktiverad, men ni har själva möjlighet att sätta upp ett obegränsat antal mallar under modulens globala inställningar som sedan blir valbara i det här fältet. Läs mer om dessa mallar längre ner under rubriken "Globala inställningar".

Den här sektionen innehåller även inställningar för hur rubrik, ingress, bild och datum ska hämtas upp i listan. I de fall ni använder någon av de medföljande mallarna finns här också alternativ för vilken rubriknivå som ska användas för rubriken till respektive inlägg.

Texter

Uppe i flikmenyn under modulens inställningar finns en sektion för texter. Under den här fliken finns med möjlighet att redigera de fasta texter som används i modulens filtreringssektion. För de fält som lämnas tomma används modulens standardtext.

Observera att texten som standard är översatt till svenska och engelska. Detta innebär att ni som redigerar dessa texter på en flerspråkig webbplats bör sätta upp separata instanser av modulen för de olika språken om ni vill bibehålla språkstödet. Detta kan exempelvis åstadkommas med hjälp av vyer i Sitevision.

Mer information om vyer hittar ni på Sitevisions hjälpwebb:
https://help.sitevision.se/12704201.html Länk till annan webbplats.

Avancerad konfiguration

Uppe i flikmenyn under modulens inställningar finns även en sektion för avancerad konfiguration. Under den här fliken kan ni göra lite mer avancerade inställningar såsom egen sortering eller regler för exludering av artiklar baserat på metadatavärde eller datum.

Sortering

Som standard sorteras listan utifrån publiceringsdatum (senast först), men genom dessa inställningar kan ni anpassa sorteringsordningen efter behov.

Under sektionen Sortering finns en lista med möjlighet att sätta upp olika sorteringsregler. Dessa avgör ordningen för hur innehållet kommer att flöda. Klicka på knappen "Lägg till" för att lägga till en ny sorteringsregel.

Konfigurationsvy för sortering

Genom att klicka på pilen i fönstrets vänstra hörn går det at välja vilken typ av information som regeln ska filtrera på - ett visst metadatafält eller ett systemvärde.

Väljer ni metadatasortering så kan ni antingen peka ut ett metadatafält direkt genom gränssnittet, eller ange en identifierare för metadatafältet på egen hand. Ni har även inställningar för om ordningen ska vara stigande eller fallande, samt om ni vill använda ett anpassat sökindex för det här fältet.

Väljer ni systemvärde som sortering så får ni specificera vilket systemvärde sorteringen ska gå på, samt om det ska vara fallande eller stigande sortering.

Väljer ni att lägga till flera regler för sortering i listan så rangordnas dessa med den första regeln som starkaste faktor. Ni har möjlighet att flytta runt reglerna i listan genom att dra och släppa dessa i den ordning ni önskar.

Urval

Under sektionen Urval finns det möjlighet att sätta upp regler för att exkludera vissa typer av inlägg. För att lägga till en regel klickar ni på knappen "Lägg till" under listan med Regler för urval baserat på metadata. I samband med att ni sätter upp en ny regel så får ni peka ut ett metadatafält som regeln ska gälla för, samt ett värde som sidorna i urvalet måste ha specificerat för det aktuella fältet för att de ska visas. Om ni väljer att lägga till flera regler i en och samma modul så kräver det att samtliga regler är uppfyllda för att sidan ska visas.

Den typen av metadatafält som i dagsläget är möjliga att sätta upp regler för är Enval, Flerval och Text. Efter det att ni har pekat ut ett metadatafält får ni välja vilket förhållande detta ska ha till det angivna värdet för att regeln ska gå i uppfyllelse. Väljer ni alternativet "Har ett värde" räcker det med att metadatafältet har ett värde ifyllt för att regeln ska godkännas.

Under sektionen Urval finns även en inställning för att Exkludera artiklar vars datum har passerat. När denna inställning är aktiverad kan ni ange identifieraren för ett metadatafält av typen datum, så kommer samtliga artiklar vars datum passerat att döljas i listningen. Detta kan vara exempelvis vara användbart vid listning av evenemang.

Globala inställningar

Under modulens globala inställningar finns det möjlighet att sätta upp valbara mallar som kan användas i de olika modulerna på webbplatsen. De valbara mallarna påverkar själva listningens utformning, och kan användas för att skräddarsy listningens utseende och innehåll enligt önskemål.

Valbara mallar

Som standard är den medföljande mallen för "Kort" aktiverad som standard, medan mallen för "Lista" kan aktiveras i den här vyn om så önskas.

Under listan med Egna mallar kan ni sedan lägga till egna mallar, och anpassa dessa genom velocity.

Ni kan läsa mer om velocity på Sitevisions developer-webb:
https://developer.sitevision.se/docs/velocity Länk till annan webbplats.

För att lägga till en ny mall, klicka på knappen "Lägg till" under listan. Klicka på pilen i fönstrets vänstra hörn för att välja mellan fil och editor. Med alternativet Velocityfil har ni möjlighet att peka ut en .vm-fil från webbplatsens filarkiv som ska användas för att rendera listningen.

Med alternativet Velocityeditor får ni tillgång till en editor direkt i fönstret där ni kan skriva den Velocity-kod som ska exekveras. Under detta redigeringsfält får ni även upp en lista över de variabler som finns tillgängliga att använda i Velocity-kontexten.

I fältet Namn på mallen kan ni ange det namn som sedan ska visas i inställningarna för de olika listningsmodulerna runtom på webbplatsen, och där kan markeras för att aktivera mallen.