Quiz

Med modulen Quiz kan ni skapa upp tester där ni låter besökarna svara på quizfrågor. Besökaren får sedan en översikt över vilka svar som var rätt/fel, samt en slutpoäng utifrån hens prestation.

Modulen låter dig sätta upp ett valfritt antal frågor, med ett valfritt antal svarsalternativ per fråga. Frågorna listas sedan i en lista med möjlighet att ställa in om alla frågor ska listas direkt, eller en fråga i taget.

När besökaren klickar på ett svarsalternativ finns det möjlighet att koppla individuella texter till varje enskilt svarsalternativ, för att exempelvis ge mer utförlig information om det korrekta/felaktiga svaret. När alla svar är ifyllda visas ett resultat med tillhörande kommentar. Även här har ni möjlighet att styra texten baserat på hur många rätt besökaren fick.

Modulen Quiz sparar aldrig någon information, utan låter besökaren fylla i formuläret anonymt för egen räkning.

Konfiguration

Modulen har ett stort gäng konfigurationsmöjligheter. Här kan du bland annat konfigurera upp alla frågor och resultattexter, men även ställa in detaljer så som numrering av frågorna, om det ska vara möjligt att justera sitt svar för en fråga och om alla frågor ska listas från start eller endast en i taget.

Generella inställningar

Under sektionen "Generella inställningar" finns det möjlighet att ställa in följande inställningar:

Rätta svar efter varje fråga
Markera den här checkrutan om ni vill att användaren ska få feedback på sitt val direkt efter att man lämnat svar för en fråga. Som standard visas annars resultatet endast efter att alla frågor är besvarade.

Gör det möjligt att ändra svarsalternativ i efterhand
Markera den här checkrutan om det ska vara möjligt att ändra ett svar i efterhand. Som standard kan du inte justera ett svarsalternativ efter att du klickat på det.

Visa startvy med quizinformation
Markera den här checkrutan om du vill visa en startskärm för modulen innan quizet startar. På denna startskärm har du möjlighet att presentera en inledande, beskrivande text och en knapp för att starta quizet.

Om du markerar att visa startvy med quizinformation så får du upp ytterligare fält för att bestämma rubrik, beskrivningstext och text i knappen för att starta quizet. Det är även möjligt att bestämma vilket typ av rubrik som ska användas genom ett fält som blir tillgängligt längre ner under sektionen "Utseende".

Frågor

Under sektionen "Frågor" sätter ni upp de frågor som ska visas i för besökaren. Utan frågor kan inte quiz-modulen användas.

Klicka på "Lägg till"-knappen under listfältet för att lägga till en ny fråga. Ange sedan frågans rubrik i textfältet, och en eventuell beskrivning av frågan i beskrivningsfältet. Lägg sedan till svarsalternativ till frågan i listan under. Ange namnet på respektive svarsalternativ, och markera checkrutan "Det här är ett korrekt svar" om svaret ska vara poänggivande.

Här finns det även möjlighet att markera checkrutan "Visa utförligare beskrivning vid svar", vilket gör det möjligt att presentera en beskrivande text för det aktuella svaret som då presenteras vid rättningen av detta. Rubriken och beskrivningen som skrivs in här kan alltså användas till att exempelvis förklara varför ett visst svarsalternativ var rätt eller fel.

Ni har möjlighet att sortera om både frågor och svarsalternativ genom att enkelt dra och släppa dessa i den ordning som ni vill att de presenteras för användaren.

Utöver fältet för frågor finns även ytterligare två alternativ att välja:

Visa alla frågor från start
Markera denna checkruta om ni vill visa samtliga frågor redan från början. Som standard visas bara den första frågan, varpå nästkommande fråga fylls på allt eftersom användaren svarar.

Numrera varje fråga automatiskt
Markera denna checkruta om ni vill att varje fråga ska inledas med frågans nummer. Denna siffra kommer att exkluderas för skärmläsare.

Resultat

Under sektionen "Resultat" sätter ni upp de olika resultat som ska visas när besökaren svarat på alla frågor. För att sätta upp en ny resultattext klickar ni på knappen "Lägg till" under listan.

I fönstret som öppnas ställer ni sedan in hur många frågor besökaren behöver ha svarat rätt på för att den aktuella resultattexten ska visas. Observera att det resultat med högst värde kommer att visas för besökaren om det skulle vara flera resultat i listan som uppfyller dessa kriterier. Här har ni även möjlighet att sätta den rubrik och en textbeskrivning för resultatet som kommer att presenteras i botten på sidan när alla frågor är besvarade.

Utöver fältet för resultat finns även ytterligare två alternativ att välja:

Dölj antal poäng i slutresultatet
Markera denna checkruta om ni inte vill visa slutpoängen när alla frågor är besvarade. Som standard skriv en text ut med hur många poäng besökaren fick.

Dölj text om svar var rätt/fel vid varje fråga
Markera denna checkruta om ni vill dölja informationen huruvida ett svar var rätt eller fel direkt efter varje fråga. Som standard skrivs en text ut huruvida frågan var rätt eller felaktigt besvarad.

Utseende

Under sektionen "Utseende" finns det möjlighet att anpassa hur modulen ska presenteras. Det går exempelvis att välja tema för modulen, och ställa in vilka rubriknivåer som ska användas.

Under fältet tema går det att välja hur modulen övergripande ska presenteras. Som standard är förvalet "Envision", vilket innebär att vi använder standardutseendet för SiteVisions komponentbibliotek "Envision" tillsammans med de inställningar som finns inställda för webbplatsen. Mer information om hur detta kan anpassas finns på SiteVisions hjälpwebb:

https://help.sitevision.se/templateEnvisionSettingsHelp_sv.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns även möjlighet att anpassa vilka rubriknivåer som ska användas för frågor, resultat och startvyn. Detta för att ni ska kunna sätta upp modulen på valfri sida, men fortfarande behålla en korrekt rubrikstruktur.