Beslutsträd

Modulen Beslutsträd gör det möjligt att skapa anpassat innehåll (såsom en skräddarsydd checklista eller annat innehåll) utifrån hur besökare svarat på dina frågor. Du kan även styra så att frågorna som visas baseras på tidigare svar (ordningen på dem eller vilka av frågorna som besökaren behöver svara på). Med hjälp av scenarion kan du även skapa villkorade händelser som baseras på en kombination av svar på flera frågor.

För mer övergripande information om modulen se modulsidan.

Allmänt tillvägagångssätt.

Generellt behövs följande moment för att sätta upp ett Beslutsträd.
A. Gör allmänna inställningar
B. Skapa frågorna
C. Skapa respektive frågas svarsalternativ
D. Bestäm hur varje svarsalternativ ska..
D1. ..Påverka resultatet (vilka pumkter från checklistan, texter eller innehåll ska läggas till i det resultat som besökaren får upp när frågorna har besvarats)
D2. ..Leda besökaren vidare (vilken fråga som kommer att visas härnäst).
E. Skapa alternativa scenarion. (Ifall du vill att resultatet eller vilken fråga som visas härnäst även ska vara beroende av hur andra frågor har besvarats.)

I många fall behöver du aldrig använda det alternativa scenarion (E) men det är bra att känna till hur de fungerar för de mer komplexa användningsområdena.

A. Gör allmänna inställningar

Modulen har ett antal generella inställningar. Här följer en genomgång av dessa.

Rubrik för frågedel
Rubriken som ligger över frågorna.
Introduktionstext
En introduktionstext som ligger över frågorna. En fördel med att lägga introduktionstext här framför att göra det i en vanlig textmodul ovanför modulen är att denna text bara visas i frågedelen och inte resultatdelen.
Frågor
Här är listan med de tillagda frågorna (se avsnitt B). För att redigera en tillagd fråga, dubbelklicka på den i denna lista.
HTML-element för rubriker
Välj vilket HTML-element som ska användas för rubrikerna (tänk på att följa sidans rubrik-struktur)
HTML-element för frågor
Välj vilket HTML-element som ska användas för själva frågorna.
Slå av scroll till aktiv fråga
När en fråga besvarats och nästa fråga visas så kommer besökaren att scrollas ner till den aktiva frågan. Om inte det beteendet önskas så går det att stänga av det här.
Visa frågeträd i redigeringsläget (Beta)
Aktiverar en trädgestaltning (flowchart) av alla frågor och svarsalternativ samt vilka alternativ som leder till vilka frågor. Det här är ett viktigt och användbart stöd vid lite mer avancerade beslutsträd. Trädet visas bara i redigeringsläget och alltså aldrig för besökarna.
Korta automatiskt ner långa svarsalternativ i trädet
Ifall frågeträdet är aktiverat kan ni välja att korta ner svarsalternativen i trädet till x antal tecken (inställningen under). Använd detta om ni till exempel har många och/eller långa svarsalternativ som annars gör att frågeträdet blir väldigt litet. Denna inställning påverkar inte lösningen i övrigt utan enbart som ett visuellt stöd för redaktören som jobbar med modulen i redigeringsläget.
Rubrik på resultat
Rubriken som ligger över resultatet (alltså det som besökaren får upp när frågorna är besvarade).
Introduktionstext på resultat
En introduktionstext som ligger över resultatet. En fördel med att lägga introduktionstext här framför att göra det i en vanlig textmodul ovanför modulen är att denna text bara visas i resultatdelen och inte frågedelen.
Avslutningstext på resultat
En avslutande text som ligger under resultatet. Som default ligger texten: "För att spara resultatet kopierar du bara adressen till denna sida".
Dölj frågor när resultat visas
Använd denna inställning för att resultatet ska visas utan de ifyllda frågorna ovanför.
Skriv inte ut dubletter i checklistan
Om slutresultatet ska bestå av en checklista så kan denna inställning göra så att dubbletter inte skrivs ut i checklistan (de med exakt samma stavning).

B. Skapa frågorna

Klicka på "Lägg till" under listan med frågor för att skapa en ny fråga eller dubbelklicka på en tillagd fråga i listan för att redigera den. För att ta bort en fråga: Håll musen över frågan i listan och klicka på kryss-ikonen till höger. För att ändra ordning på frågorna kan du klicka och dra dem i listan. Frågorna kommer att presenteras i den ordning som du valt med undantag för om du gjort andra inställningar i D2

Fråga:
Skriv din fråga
Beskrivningstext
Skriv frågans beskrivningstext
Lägg även till en länk vid beskrivningen
Om du vill att beskrivningstexten ska avslutas med en länk, kryssa i detta alternativ och peka sedan ut länken i de fält som visas efter att du kryssat i. Vill du ha fler länkar eller ha full kontroll på beskrivningstexten så använd istället inställningen Lägg till innehåll vid frågan
Lägg till innehåll vid frågan
Här kan du peka ut innehåll från en sida i Sitevision som du vill ska visas i samband med frågan. Det är exempelvis användbart om du har behov av bilder, flera länkar eller annat innehåll som behövs för att förtydliga frågan för besökaren eller ge relaterad information till den aktuella frågan.
Frågetyp
Välj om frågan är enval (enbart ett alternativ går att välja), flervalsfrågor (besökaren kan välja ett eller flera alternativ) eller text.
Svarsalternativ
Här skapar du svarsalternativen som frågan ska ha (ej aktuellt vid frågetypen text). Läs mer om svarsalternativ i avsnitt C.
Frågan är obligatorisk
Kryssa i detta om besökaren inte ska kunna gå vidare utan att svara på frågan.
Presentation
Om du skapar en fråga av typen Enval eller Textfråga så har du möjlighet att välja hur den ska presenteras. Envalsfrågor kan presenteras som "Radio" eller "Select" (dropdown). Textfrågor kan presenteras som vanligt textfält, textarea (större textfält) eller nummer (gör att användaren måste besvara frågan med ett nummmer.

När textfråga används så ligger inställningarna för vilken fråga som ska komma sedan samt hur frågan ska påverka slutresultatet direkt i inställningarna för frågan (eftersom det inte finns några "svarsalternativ" att göra inställningen på).

C. Skapa respektive frågas svarsalternativ

Klicka på "Lägg till" under listan med svarsalternativ för att skapa ett nytt alternativ eller dubbelklicka på ett tillagd alternativ i listan för att redigera det. För att ta bort ett svarsalternativ: Håll musen över alternativet i listan och klicka på kryss-ikonen till höger. För att ändra ordning på svarsalternativen kan du klicka och dra dem i listan. De presenteras i den ordning du valt.

Svarsalternativ
Skriv ditt svarsalternativ, t ex. Ja

Svarsalternativen är hjärtat i modulen, det är i dessa du bestämmer vad som ska hända när besökaren svarat just det alternativet. Med "hända" menar vi två saker:
- Hur ska alternativet påverka resultatet? (D1 nedan)
- Vilken fråga ska visas sen? (D2 nedan)

Skapa flera alternativ samtidigt med samma inställningar
Om du vill skapa upp flera svarsalterntiv som alla ska ha samma inställningar (i.e leda till samma fråga och påverka resultatet på samma sätt) så kan du kryssa i denna ruta. Med den ikryssad kan du ange flera svarsalternativ direkt i rutan för Svarsalternativ genom att separera dem med ett semikolon (;).

Svarsalternativen som har skapats upp på detta sätt kommer också att grupperas i trädet vilket gör det mindre plottrigt.

Tips: Har du ett stort antal alternativ i en textfil (ex. från en CSV-export) så kan du med denna funktion enkelt bara klistra in alla alternativ och således spara mycket tid mot om du skulle skapa upp dem en och en.

D. Bestäm vad svaren ska innebära.

På varje svarsalternativ kan du välja om något ska ske med resultatet och/eller om svarsalternativet ska göra att man går vidare till en viss fråga.

Du bestämmer alltså vad det innebär att användaren svarat det aktuella svarsalternativet.

D1. Välj hur alternativet ska påverka resultatet

När besökaren svarat på frågorna får denne upp ett resultat. Här ställer du in om det aktuella svarsalternativet (alltså om besökaren svarat det alternativet) ska påverka det resultatet på något vis.

Har du gjort en inställning som påverkar resultatet så kommer det att visualiseras med en * på det alternativet i frågeträdet (alltså inget som besökarna ser).

Standardscenario: Med standardscenario menar vi vad som normalt ska hända när besökaren svarat det aktuella alternativet som standardscenariot är konfigurerat på.

Ett standardscenario är inte beroende av hur andra frågor har besvarats och man kan tänka på det som alternativets "default-beteende".

I de allra flesta fall kommer standardscenario vara det enda du behöver ställa in.

Har du inte ställt in något alls så kommer standardscenariot att vara:
Standardscenario för resultat: Påverkar inte resultatet
Standardscenario för nästa fråga: Visa nästa fråga i ordningen

Inställning för standardscenario
Välj vad som ska läggas till i resultatet. 1. Punkter från checklistan (med eller utan tillhörande innehåll/text), 2. enbart text eller 3. enbart innehåll från en sida i Sitevision.
Punkter från checklistan : En eller flera punkter som ska läggas till i slutresultatet som en följd av att användaren svarat detta alternativ.
Punkterna kan även kombineras med text och/eller innehåll (som då presenteras tillsammans med punkten från checklistan).

Visa endast detta i resultatet
Kryssa i denna ruta om du vill att allt innehåll som genererats från tidigare frågor ska ignoreras och ersättas av detta resultat.

Avancerat: Ange alternativa scenarion
Kryssa i denna ruta om du vill lägga till flera scenarion. Detta väljer du ifall du vill att resultatet ska vara villkorat utifrån hur besökaren svarat på andra frågor. Med hjälp av detta kan du skapa olika scenarion som - om deras villkor är uppfyllda - också påverkar slutresultatet.

Ett och samma svar kan alltså leda till olika påverkan på resultatet beroende på hur andra frågor har besvarats.

Läs mer under E. Alternativa scenarion.

D2. Välj vilken fråga som visas härnäst

Normalt så kommer frågorna som besökaren får att följa den ordning som du har sorterat dem i listan. Du kan dock välja att ett visst svar ska leda till en helt annan fråga eller om ett visst svar ska avsluta frågeläget direkt utan att fler frågor visas. På det här sättet kan du skapa avancerade frågeträd med flera olika grenar som bara nås om vissa frågor besvarats på ett visst sätt. Använd detta för att enbart visa de frågor som är relevanta eller skapa följdfrågor i de fall det behövs etc.
Tips: Ta hjälp av visualiseringen av frågeträdet i standardinställningarna som gör att du ser vilka svarsalternativ som leder till vilka frågor.

Standardscenario
Ange vad som ska hända när besökaren svarat det aktuella alternativet. Välj mellan nästa fråga (standardbeteende om inget annat angetts), en specifik fråga eller om svaret ska leda till att frågeläget avslutas och resultatet visas.

Avancerat: Ange alternativa scenarion
Kryssa i denna ruta om du vill lägga till flera scenarion. Detta väljer du ifall du vill att vilken fråga som visas härnäst ska vara villkorat utifrån hur besökaren svarat på andra frågor. Läs mer under E. Alternativa scenarion.

E. Alternativa scenarion

Använd alternativa scenarion för att åstadkomma mer avancerade anpassningar som kan ta hänsyn till hur andra frågor har besvarats. Du kan göra detta både för att påverka resultatet på ett visst sätt (D1) eller för att avgöra vilken fråga som ska visas härnäst (D2).

Exempel: Du är inne och redigerar alternativet "Ja" på fråga 3. Du vill att något enbart ska hända om besökaren svarat "Ja" på fråga 3 OCH svarat X på fråga 1. Du lägger därför till ett alternativt scenario på Ja-alternativet på fråga 3.

Klicka på "Lägg till" under listan med scenarion för att skapa ett nytt scenario eller dubbelklicka på ett tillagd scenario i listan för att redigera det. För att ta bort ett scenario: Håll musen över alternativet i listan och klicka på kryss-ikonen till höger.

Du kan ha ett eller flera alternativa scenarion.

Namnge scenario:
Ange ett namn för scenariot. Detta visas aldrig för besökaren utan är bara ett stöd i gränssnittet för redigering.

Villkor för scenario
Här väljer du vilket eller vilka villkor som ska vara uppfyllda för att scenariot ska inträffa. Observera att det ju även förutsätter att användaren valt det svarsalternativ som du skapar scenariot på för att villkoren ska räknas som uppfyllda.

Klicka på "Lägg till" under listan med villkor för att skapa ett nytt villkor eller dubbelklicka på ett tillagd villkor i listan för att redigera det. För att ta bort ett villkor: Håll musen över alternativet i listan och klicka på kryss-ikonen till höger.

Ett villkor kan bygga på att besökaren svarat ett visst svar på en viss fråga ("måste vara") eller INTE svarat ett visst svar på en viss fråga ("får inte vara"). Det går också att ställa in att ett svar måste vara större än eller mindre än ett visst värde (används för frågor där svaret förväntas vara en siffra).

Du kan välja hur många villkor som helst som ska vara uppfyllda för att ett visst scenario ska inträffa men samtliga måste vara uppfyllda för att det ska träda i kraft.

Specifikt för alternativa scenarion för att påverka resultatet
Varje scenario där villkoren är uppfyllda kommer att påverka slutresultatet.

Om du kryssar i alternativet Lägg till standardscenario i resultat även om alternativa scenarion uppfylls så kommer även standardscenariots regler att påverka slutresultatet. Är den inte ikryssad så kommer standardscenariot enbart att påverka resultatet i de fall inget av de alternativa scenarionas villkor är uppfyllda.

Ett exempel för att illustrera.

* Visar var inställningarna är gjorda

FRÅGA 1
Ja Nej*
FRÅGA 2
Ja* Nej
FRÅGA 3
Ja Nej*

På fråga 1, svarsalternativ Nej har du ställt in standardscenario: Lägg till tre punkter (A,B,C) på checklistan

På fråga 2, svarsalternativ Ja har du ställt in standardscenario: Lägg till två punkter på checklistan (D,E) - du har även ställt in ett alternativt scenario som säger att om besökaren även svarat Nej på fråga 1 ska istället två andra punkter visas på checklistan (F,G)
Här har du inte kryssat i Lägg till standardscenario i resultat även om alternativa scenarion uppfylls

På fråga 3, svarsalternativ Nej har du ställt in standardscenario: Lägg till en punkt på checklistan (H) och sen har du ställt in två alternativa scenarion:
Om besökaren även svarat Nej på fråga 1 och Ja på fråga 2 så ska även punkten (I) läggas till på checklistan
Om besökaren även svarade Ja på fråga 1 ska punkten (J) läggas till på checklistan.
Här har du även kryssat i Lägg till standardscenario i resultat även om alternativa scenarion uppfylls

Resultat:
Om besökaren svarar Nej på fråga 1, Ja på fråga 2 och Nej på fråga 3 så kommer checklistan att se ut som följande:

 • A
 • B
 • C
 • F
 • G
 • I
 • H

A, B och C visas eftersom användaren svarade Nej på fråga 1, det finns inga alternativa scenarion att ta hänsyn till och därför kommer alltid dessa tre punkter att läggas till på checklistan vid ett Nej på fråga 1, oavsett hur andra frågor har besvarats.
D och E läggs inte till på checklistan eftersom det finns ett alternativt scenario vars villkor är uppfyllda (Användaren svarade Nej på fråga 1). Detta tar då över och lägger till F och G på checklistan. Då du inte kryssat i Lägg till standardscenario i resultat även om alternativa scenarion uppfylls så kommer således standardscenariot att ignoreras.
I läggs till eftersom ett av de scenarion som du definierade på fråga 3 har alla villkor uppfyllda. J skrivs inte ut eftersom det scenariots villkor inte har uppfyllts. Eftersom du på fråga 3 även kryssat i Lägg till standardscenario i resultat även om alternativa scenarion uppfylls så kommer standardscenariot att lägga till sin punkt H oavsett utkomst av de uppsatta scenarier på den frågan.

Specifikt för alternativa scenarion för val av fråga att visa
Om du har flera scenarion som kan styra vilken fråga som visas och flera av dessa är uppfyllda så kommer det först uppfyllda scenariot att avgöra.
Om inget av scenariona uppfylls så kommer det som definierats i standardscenariot att avgöra.

Bonustips: Ange ett kort men beskrivande namn på scenariot då detta också illustreras i frågeträdet.

Ett exempel för att illustrera.
* Visar var inställningen är gjord

FRÅGA 1
Ja Nej Kanske
FRÅGA 2 (flerval)
Bil Cykel Buss
Fråga 3
*Ja Nej
Fråga 4
Ja Nej
Fråga 5
Ja Nej
Fråga 6
Ja Nej

* Du har ställt in att ett Ja på fråga 3 ska leda till nästa fråga som standardscenario. Du har även lagt till två alternativa scenarion på samma ställe. Nämligen
- Scenario 1: Om besökaren (förutom ja på fråga 3) även svarat Ja på fråga 1 och Cykel på fråga 2 ska fråga 5 visas
- Scenario 2: Om besökaren (förutom ja på fråga 3) även svarat Buss på fråga 2 ska fråga 6 visas.

Resultat:
Om besökaren svarar Ja på fråga 1 och sedan både Cykel och Buss på fråga 2 (som var en flervalsfråga i exemplet) och sedan Ja på fråga 3 så kommer båda scenarionas villkor att vara uppfyllda. Eftersom det först uppfyllda scenariot styr så kommer fråga 5 att visas efter fråga 3.

Hade besökaren istället svarat Bil på fråga 2 och Ja på fråga 3 så hade inget scenario varit uppfyllt. Istället hade standardscenariot fått avgöra varpå besökaren hade fått upp fråga 4 efter fråga 3 (nästa fråga).

Hade besökaren svarat Nej på fråga 1, både Cykel och Buss på fråga 2 och sen Ja på fråga 3 så hade första scenariot inte inträffat (eftersom villkoret Ja på fråga 1 ej är uppfyllt) men eftersom villkoren i scenario 2 är uppfyllt så kommer fråga 6 att visas.

Om besökaren svarat Nej på fråga 3 så hade inget av ovanstående varit aktuellt (eftersom det ju satt definierat på Ja-alternativet). Istället hade eventuella regler på Nej-alternativet styrt.

Nämn några användningsområden!

 • Besökaren vill kunna se om denne behöver söka bygglov för sitt projekt.
 • Besökaren vill veta om denne har rätt till ett visst stöd, tillstånd eller liknande.
 • Besökaren ska genomföra något typ av projekt och vill ha en skräddarsydd checklista med allt som är relevant för just det projektet.
 • Användaren vill ha en skräddarsydd kontaktlista utifrån dennes roll, geografiska plats etc.
 • Användaren ska gå ut med en upphandling och vill få en checklista och annan information som inte får missas.
 • Och alla andra tillfällen då du vill presentera en viss skräddarsydd information utifrån ett antal frågor.

Kan modulen skapa ett skräddarsytt e-postformulär?

I dagsläget har vi inte stöd för detta men det kan mycket väl komma i en framtida version.

Om användaren har svarat på frågor och fått ut en checklista, går det att komma tillbaka till den?

Ja, om man kopierar URL:en (adressen) till resultatsidan så kan man närsomhelst återkomma till sitt skräddarsydda resultat.

Om ni gör ändringar i modulen som påverkar resultatet (utifrån hur besökaren svarat på frågorna) så kommer detta att avspeglas nästa gång besökaren går in på resultatet. Det är alltså inte statiskt utan ger alltid ett relevant resultat som om besökaren hade svarat på alla frågor på samma sätt igen.

Kan besökaren backa till en tidigare fråga?

Ja, man kan backa till tidigare fråga (med hjälp av webbläsarens bakåt-knapp) hela vägen till starten om man så vill.

Använder lösningen cookies?

Nej

Kan regler för resultat även villkora svar på frågor som besvaras senare (efter den aktuella frågan)?

Ja, det går bra.

Exempel:

Fråga 1
Ja Nej
Fråga 2
Ja Nej

Du har på fråga 1, alternativet Ja ställt in att den ska göra så att ett visst innehåll visas i slutresultatet men enbart om användaren även svarat Ja på fråga 2.

Det här kommer fungera då resultatet tar hänsyn till alla besvarade frågor. Ovanstående regel hade alltså både kunna definieras på Fråga 1, alternativet Ja. ELLER på fråga 2 alternativ Ja och gett samma resultat.

Vad betyder det när det finns med en * på ett frågealternativ i trädet?

Det visualiserar att det finns en regel tillagd på det alternativet som på något sätt påverkar resultatet.