Hantering av personuppgifter

Limepark AB värnar om din personliga integritet och att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna informationstext riktar sig till dig som prenumererar på vårt nyhetsutskick, är beställare eller registrerad som supportkund hos oss.

Vi kan komma att göra ändringar i denna information om dataskydd. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen.

Denna policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@limepark.se.

Bakgrund

Den 25 maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, General Data Protection Regulation, GDPR gälla som lag i Sverige och ersätter då Personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är att skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter och särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi sparar inte uppgifterna längre än vad vi behöver, vi fullgör rättslig förpliktelse och är i vissa fall skyldiga att registrera personuppgifter, som exempelvis för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi på Limepark AB gör med dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller adress men även uppgifter som t.ex. e-postadress, bild eller telefonnummer.

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

På Limepark AB kan dina personuppgifter registreras till exempel när du ringer till oss, skickar e-post, lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt support, fyller i kontaktformulär, söker anställning eller på annat sätt tar kontakt med oss.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Titel
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Personnummer/Organisationsnummer

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Limepark AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter eftersom vi bestämmer medlen och ändamålen med behandlingarna. Vi använder oss även av personuppgiftsbiträden, externa leverantörer, som hjälper oss med behandlingarna. Detta kan du läsa mer om under rubriken ”Vilka kan se mina personuppgifter”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Limepark AB ska kunna erbjuda sina tjänster och fullgöra sina åtaganden mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Vi är dessutom skyldiga att behålla personuppgifter en viss tid enligt krav från olika författningar som bokföringslagen.

Personuppgifter (e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med beställningar och supportfrågor sparas bara så länge som det krävs för handläggning och administration av ärendet och/eller till avtalets upphörande.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personuppgifter kan även överföras till våra systemleverantörer som hjälper oss med IT-drift och support. Limepark AB kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Limepark AB strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EES eftersom en del av våra leverantörer eller underleverantörer är internationella organisationer. Limepark kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå både inom och utanför EES.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och ägare inom Limepark AB som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.