Tidslinje

Modulen Tidslinje används för att presentera innehåll i kronologisk ordning på en tidslinje. Den är därmed perfekt att använda för att presentera exempelvis ett händelseförlopp eller en steg-för-steg-guide. Modulen kommer komplett med ett färdig utseende, men har även mycket goda anpassningsmöjligher genom egna mallar för den lite mer avancerade användaren.

Konfiguration

Genom modulens konfigurationsgränssnitt kan ni enkelt konfigurera de olika inläggen som ska presenteras på linjen. För varje inlägg väljer ni mellan olika inläggstyper, som sektionsavdelare, etikett och statiskt inlägg med text och bild. Inlägg kan sedan sorteras genom att dra och släppa dem i listan.

Inläggstyper

För att lägga till ett nytt inlägg på tidslinjen, klicka på knappen "Lägg till" under listan med inlägg och välj sedan inläggstyp genom att klicka på pilen i det övre vänstra hörnet på fönstret som öppnas.

Statiskt inlägg

Ett statiskt inlägg är en fast händelse på tidslinjen. För varje händelse av den här typen har ni möjlighet att skriva in en rubrik och text, samt lägga till en bild som visas på linjen. Det finns även möjlighet att länka vidare till en annan sida på webbplatsen för mer information, samt ange länktext för denna länk.

Ni väljer själva vilka fält ni vill använda för ett inlägg. Anger ni exempelvis ingen bild, så kommer den istället att ersättas av en prick på linjen.

Etikett

Innehållstypen "Etikett" lägger till en liten yta på tidslinjen där en kort textetikett skrivs ut. Denna inläggstyp lämpar sig exempelvis bra för att ange ett årtal eller stegnummer för underliggande inlägg på linjen. Observera dock att etiketten i de ordinarie mallarna inte är en rubriknivå, och därför inte lämpar sig för att rubriksätta innehåll.

Sektionsavdelare

En sektionsavdelare fungerar lite som ett statiskt inlägg, men lägger sig som en större avdelare på tidslinjen - vilket lämpar sig bra för att dela in följande inlägg lite grövre, exempelvis för att dela av tidsepoker.

I sektionsavdelaren är det möjligt att ange rubrik, text, etikett och bild. Om ni har konfigurerat upp färger i modulens globala inställningar så finns det även möjlighet att ändra linjens färg efter en sektion, för att tydligare markera vilka efterföljande inlägg som tillhör den aktuella sektionen.

En sektionsavdelare rubriksätter underliggande innehåll. Det innebär att sektionsavdelarens rubrik kommer att skrivas ut enligt modulens inställda grundnivå, och att efterföljande inlägg på linjens rubriker automatiskt kommer att underordnas sektionens rubrik.

Lista

Ett inlägg av typen "Lista" gör det möjligt att nästla flera inlägg inom en och samma punkt på tidslinjen. Detta kan vara lämpligt för att exempelvis presentera flera händelser under ett och samma år, eller lista flera familjemedlemmar i en punkt på linjen.

När ni skapar ett inlägg av typen lista, så får ni möjlighet att sätta en rubrik för listan samt lägga till de listpunkter listan ska innehålla. Dessa listpunkter fungerar i övrigt på samma sätt som inlägg av typen "Statiskt inlägg".

Innehåll från annan sida

Inlägg av typen "Innehåll från annan sida" presenteras också som vanliga händelser på tidslinjen, med skillnaden att innehållet hämtas upp från en annan sida. Ni pekar i inläggets inställningar ut vilken sida innehållet ska hämtas från, varpå Rubrik, Ingress och Brödtext hämtas därifrån automatiskt. Ni har även möjlighet att välja om sidan ska länkas från tidslinjen eller inte, samt ange länktext för denna länk.

Som standard hämtas informationen från textmodulerna på källsidan med namn "Rubrik", "Ingress" och "Innehåll". Om ni använder andra namn för era moduler så är det möjligt att ändra dessa i modulens globala inställningar.

Utseende och tillgänglighet

Under sektionen "Utseende och tillgänglighet" finns det möjlighet att göra enklare utseendeanpassningar för modulen.

Grundnivå för rubrik

Här är det möjligt att ställa in vilken rubriknivå modulen ska utgå från att använda, för att fungera bra ihop med andra eventuella rubriknivåer på webbsidan. Den angivna rubriknivån är den högsta som kommer att användas för rubrikerna på tidslinjen, men tidslinjen sköter automatiskt rangordningen i de fall visst innehåll ska underordnas annat innehåll.

Färgschema

Med inställningen Färgschema bestämmer ni hur webbplatsens temafärger ska appliceras på tidslinjen. Som standard används temafärgerna för block- och element till tidslinjen, men genom den här inställningen kan ni istället välja att basera färgerna på webbplatsens profilfärg.

Mer information om tema och hur detta används tillsammans med modulen hittar ni på hjälpsidan Temainställningar.

Mall för tidslinjen

Här kan ni välja vilken mall modulen ska använda sig av. Modulen levereras med en grundläggande standardmall, men har stora anpassningsmöjligheter genom utbyggnad av egna mallar som gör det möjligt att ändra hur tidslinjen eller varje enskild inläggstyp ska presenteras. Se rubriken "Anpassade mallar" nedan för mer information om hur detta fungerar.

Den här inställningen visas endast om det finns en eller flera anpassade mallar uppsatta för modulen i de globala inställningarna.

Linjens grundfärg

Själva linjen som används för att sammanfoga de olika inläggstyperna färgsätts vanligtvis enligt webbplatsens angivna tema. Inläggstypen "Sektionsavdelare" har dock en inställning som gör det möjligt att välja en egen färg för den aktuella sektionen, förutsatt att en eller flera färger finns konfigurerade i modulens globala inställningar.

Genom inställningen "Linjens grundfärg" går att att välja en av de uppsatta färgerna som ska användas istället för temafärgen på linjen.

Dessa inställningar visas endast om en eller flera anpassade färger finns uppsatta för modulen i de globala inställningarna.

Globala inställningar

Under modulens globala inställningar finns ett antal olika lite mer avancerade inställningsmöjligheter som påverkar samtliga instanser av modulen på webbplatsen, och möjliggör skapandet av anpassade mallar eller fält.

Responsivitet

Standardmallen i modulen kommer med inbyggd anpassning för mobila enheter. Under sektionen "Responsivitet" är det möjligt att välja en eller flera brytpunkter från webbplatsens inställningar för responsiv webb, där modulen ska bryta för att anpassa innehållet till smalare enheter (exempelvis mobiltelefon).

Det är starkt rekommenderat att ställa in en brytpunkt för mobila enheter för att modulen ska se bra ut på alla skärmbredder. Om ingen brytpunkt är inställd visas en varning i modulens inställningar om detta. Modulen fungear även utan brytpunkt uppsatt, men riskerar då att inte anpassas sig responsivt.

Egna anpassningar

Under sektionen "Egna anpassningar" finns det möjlighet att anpassa modulens utseende och funktion genom att skriva egna velocity-mallar eller sätta upp egna fält och färger.

För mer information om anpassade mallar och anpassade fält, se respektive rubrik om detta nedan.

I fältet "Valbara färger för linjen" är det möjligt att sätta upp olika färger som ska kunna användas i modulen. Färgerna läggs till med ett namn samt en HEX-kod för den önskade färgen, och kommer sedan att finnas tillgänglig i inställningarna för varje enskild modul där det är möjligt att välja färg på tidslinjen.

Innehåll

Under sektionen "Innehåll" är det möjligt att ange namn på de text- och bildmoduler som inläggstypen "Innehåll från annan sida" ska hämta information från. Som standard är detta textmoduler med namnen "Rubrik", "Ingress" och "Innehåll" samt bildmodulen med namnet "Bild".

Anpassade mallar

Modulen Tidslinje har stöd för anpassade mallar. Alla delar av modulen kan anpassas med egen markup och CSS genom att peka ut .vm-filer från webbplatsens filarkiv. Det här innebär nästintill obegränsade anpassningsmöjligheter, då modulen presentation och utseende kan struktureras helt enligt önskemål.

För att sätta upp en ny anpassad mall, gå till fältet "Anpassade mallar" under de globala inställningarna, och klicka på "Lägg till".

Inställningar för mall

Under sektionen "Inställningar för mall" anger ni önskat namn för mallen. Detta namn kommer sedan att visas i mall-väljaren för varje enskild modul.

I fältet "Namn på CSS-klass" kan ni ange en modifierare som ska användas i CSS-klassen. Genom denna klass kan ni sedan applicera egna stilregler unika för den aktuella mallen. Om ingen modifierare anges i fältet, används istället en kompatibel version av mallens namn som modifierare.

Genom att bocka i alternativet "Behåll standardmallens CSS-regler" kommer CSS-reglerna som används för modulens standardmall att fortsätta användas för den anpassade mallen. Detta kan vara bra om ni vill bygga en anpassad mall som i det stora hela efterliknar standardmallen, fast med vissa avvikande specialanpassningar. Om ni däremot önskar att bygga ett helt nytt utseende från grunden rekommenderar vi att inaktivera den här inställningen.

Här finns även möjlighet att skriva över mallens "grund" med en anpassad version. Grunden innehåller markup för själva linjen, samt hållaren för varje enskilt inlägg. De olika inläggstyperna har sedan egna mallar som kan anpassas separat. Mer om det under rubiken "Anpassade mallar för innehållstyper" nedan.

Anpassade mallar för innehållstyper

Varje enskild innehållstyp baseras på en egen velocity-mall. Dessa kan modifieras individuellt genom att peka ut nya .vm-filer för de innehållstyper som ska anpassas. Om ingen fil har pekats ut för en viss innehålllstyp, används istället standardmallen.

För att få inspiration och en grund att jobba med är det möjligt att klicka på länken "standardmallen" under respektive inställningsfält för att se hur standardmallen för just den innehållstypen är upplagd.

En fullständig specifikation över vilka variabler som finns att tillgå i de olika mallarna hittar ni på modulens variabelspecifikation.

Anpassade fält

Modulen har stöd för att sätta upp anpassade fält. Detta är textfält som sedan kan fyllas i för varje inlägg av den eller de inläggstyper som fältet är uppsatt för. Texten som anges i fältet skrivs sedan ut i inlägget, och kan användas på valfritt sätt i egna anpassade mallar.

För att lägga till ett nytt anpassat fält, gå till modulens globala inställningar och klicka på "Lägg till" under "Anpassade fält".

Inställningar för anpassat fält

För varje anpassat fält anger ni ett fältnamn och en identifierare. Fältnamnet är det namn som presenteras för redaktören i konfigurationen av ett inlägg, och identifieraren ska vara ett namn unikt för just det här anpassade fältet. Identifieraren kan sedan användas i anpassade mallar för att hämta ut innehållet ur det anpassade fältet för det aktuella inlägget.

Under fältet "Använd för följande inläggstyper" kan ni ange vilka inläggstyper som ska ha stöd för det aktuella fältet. Fältet kommer att dyka upp i konfigurationen för de valda inläggstyperna som väljs här.

Tema

Modulen Tidslinje är byggd med stöd för Tema i Sitevision, och hämtar därmed färger och inställningar för exempelvis typsnitt, kantrundning och länkutseende från det aktuella temat i Sitevision. Modulens utseende kan naturligtvis anpassas individuellt med hjälp av CSS, men i första hand rekommenderar vi att granska webbplatsens tema-inställningar. För mer information om detta, besök Sitevisions hjälpsida om Tema Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information om hur modulen Tidslinje använder de olika temainställningarna, se vår hjälpsida Temainställningar.