Quiz

Med modulen Quiz kan ni skapa upp tester där ni låter besökarna svara på quizfrågor. Besökaren får sedan en översikt över vilka svar som var rätt/fel, samt en slutpoäng utifrån hens prestation.

Modulen låter dig sätta upp ett valfritt antal frågor, obegränsat antal svarsalternativ per fråga. Frågorna kan innehålla bild eller video om så önskas, och även svarsalternativen kan presenteras i textform eller bildform.

Modulen bygger på funktionen "Tema" i Sitevision, vilket innebär att den automatiskt anpassar sig efter webbplatsens grafiska profil förutsatt att det finns ett tema uppsatt på sidan där modulen ligger. Vidare finns det ett gäng inställningar för modulen som gör det möjligt att exempelvis visa samtliga frågor redan från start, slumpa svarsalternativen eller numrera frågorna.

Inställningar för frågor

Under fliken "Allmänt" och sektionen "Inställningar för frågor" kan ni göra ett gäng anpassningar som rör frågorna i modulen.

Frågor

I det första fältet sätter ni upp de frågor som ska visas för besökaren. För att lägga till en ny fråga, klicka på knappen "Lägg till" under listan med frågor. I dialogrutan som kommer upp gör du alla inställningar som berör den aktuella frågan.

Ordningen på frågorna kan flyttas runt genom att dra och släppa en fråga i listan, och genom att dubbelklicka på en fråga kan inställningarna redigeras.

Frågetext
I fältet "Frågetext" anger du själva frågan, som också blir en rubrik för frågeblocket.

Beskrivningstext
I fältet "Beskrivningstext" kan du ange en beskrivning för frågan. Denna beskrivning visas sedan som en text under själva frågan, och under bilden om en sådan skulle finnas.

Visa bild eller video tillsammans med frågan
I detta fält väljer du om en bild eller video ska visas tillsammans med frågan. I dagsläget har modulen stöd för att visa valfri bild från webbplatsens bildarkiv, eller videoklipp från YouTube.

Vid val av något av ovanstående alternativ fälls ytterligare inställningar ut för det valda alternativet. För bilder pekar ni ut den bild som ska användas, och för videoklipp från YouTube anger ni länken till YouTube-klippet samt en titel-text som ska användas för det inbäddade videoklippets iframe. Denna titel används av skärmläsare för att beskriva den inbäddade videon.

Typ av svarsalternativ
I fältet "Typ av svarsalternativ" väljer ni om svarsalternativen ska vara vanliga textalternativ, eller innehålla bilder. Samtliga svarsalternativ för frågan kommer att vara av samma typ, och konfigureras upp i fältet "Svarsalternativ" nedan.

Svarsalternativ
I det här fältet sätter ni upp de svarsalternativ som ska vara valbara för besökaren. Klicka på knappen "Lägg till" under listan över svarsalternativ för att lägga till ett nytt alternativ. I modalfönstret som öppnas anger ni den text som ska visas i svarsalternativet, samt eventuell bild (i de fall svarsalternativen är av typen bild).

Här finns det även möjlighet att markera alternativet "Visa utförligare beskrivning vid svar" och fylla i en textbeskrivning av svarsalternativet. Denna beskrivning visas sedan i resultatsvyn eller i samband med att svaret rättas. I dessa fall kommer beskrivningstexten för alternativet som användaren har valt att skrivas ut, samt beskrivningstexten för det korrekta alternativet i de fall användaren valt fel alternativ.

Korrekt svarsalternativ
Under fältet "Korrekt svarsalternativ" anger ni ett eller flera alternativ från listan ovan som är korrekt. Om användaren väljer det här alternativet innebär det att användaren får ett rätt i den totala poängberäkningen.

Övriga inställningar för frågor

Under sektionen Inställningar för frågor finns ytterligare ett antal inställningar som påverkar frågorna och frågealternativens presentation.

Visa alla frågor från start
Om det här alternativet är markerat visas alla frågor på sidan från början. Vanligtvis visas annars bara en fråga i taget för användaren. Den aktiva frågan är dock alltid i fokus, medan kommande frågor är utgråade när denna inställning är påslagen.

När ni väljer det här alternativet öppnas också möjligheten att besvara frågorna i valfri ordning upp, vilket innebär att besökaren inte nödvändigtvis behöver besvara frågorna uppifrån och ner. Samtliga frågor måste dock besvaras för att knappen som leder till resultatsvyn ska visas.

Tillåt att svaret justeras i efterhand
Vanligtvis går det inte att ändra en besvarad fråga, men om denna inställning är markerad så är det möjligt att ändra svarsalternativ i efterhand.

Rätta frågorna direkt när de besvaras
Med denna inställning för användaren respons direkt om det valda svarsalternativet är rätt eller fel. När inställningen är aktiverad så markeras svarsalternativen med färger och symboler när frågan besvaras, och eventuell kommentar för svarsalternativet skrivs ut redan i frågevyn.

Numrera varje fråga
När denna inställning är markerad numreras frågorna automatiskt.

Numrera varje svarsalternativ
När denna inställning är markerad numreras varje svarsalternativ automatiskt. Kan vara användbart i de fall ordningen på svarsalternativen slumpas, då numreringen tar hänsyn till detta.

Slumpa ordningen på svarsalternativen
Med denna inställning markerad slumpas ordningen på svarsalternativen varje gång en användare gör quizet.

Inställningar för resultat

Under sektionen "Inställningar för resultat" går det att göra inställningar som rör resultatsvyn.

Resultat baserat på antalet korrekta svar

I den här listan kan ni sätta upp ett eller flera resultat som ska visas för användaren i resultatsvyn, baserat på antalet korrekta svar som användaren lämnade. Ett resultat är en textkommentar med tillhörande bild om så önskas. För att lägga till ett nytt resultat i listan, klicka på knappen "Lägg till".

Lägsta antal rätt
I fältet "Lägsta antal rätt" anger ni en siffra motsvarande det lägsta antal rätt som ska krävas av användaren för att kommentaren ska visas. När användaren har fyllt i alla frågor så kommer det resultat som är närmast användarens antal rätt utan att överstiga antalet att visas.

Rubrik
I det här fältet kan ni ange en rubrik för resultatet. Rubriken visas vanligtvis överst i resultatsvyn. Om inget värde anges i det här fältet visas istället totalt antal rätt som rubrik för användaren.

Textbeskrivning
I fältet "Textbeskrivning" kan ni ange en textkommentar för det aktuella resultatet som ska visas i resultatsvyn.

Bild
I fältet "Bild" kan ni peka ut en bild som ska visas tillsammans med resultatet. Om fältet lämnas tomt visas ingen bild.

Övriga inställningar för resultat

Under sektionen Inställningar för resultat finns ytterligare ett antal inställningar som påverkar hur resultatsvyn presenteras.

Visa användarens poäng i resultatsvyn
Genom checkrutan "Visa användarens poäng i resultatsvyn" kan ni bestämma om den totala poängen ska skrivas ut i resultatsvyn eller inte. Genom att bocka ur checkrutan döljer ni poängen i resultatsvyn.

Visa användarens svar i resultatsvyn
Med alternativet "Visa användarens svar i resultatsvyn" kan ni styra om användarens svar ska listas i resultatsvyn. Ni kan då även ställa in huruvida svaren som listas ska rättas i samband med detta. Om inställningen för att visa användarens svar i resultatsvyn är inaktiv, kommer endast resultatstexten att visas i resultatsvyn, tillsammans med användarens poäng.

Inställningar för utseende och tillgänglighet

Under denna sektion är det möjligt att göra inställningar relaterade till tillgänglighet och utseende.

Grundnivå för rubriker
Med denna inställningen går det att ställa vilken grundnivå som ska användas för rubriker i modulen. Detta blir då automatiskt den högsta rubriknivån som kommer att användas i modulen.

Texter

Under fliken "Texter" uppe i modulkonfigurationens toppsektion är det möjligt att anpassa de olika texterna som används i modulen. I standardläget visas de ordinarie texterna för respektive textstycke, men genom att fylla i en egen text i fältet skrivs denna text över.

Observera att texterna i modulen är översatta till flera språk. I de fall ni själva anpassar texterna så används inte översättningen för det fältet. I de fall ni vi anpassa texterna på en flerspråkig webbplats rekommenderar vi därför att sätta upp en modul per språk.

Globala inställningar

Under modulens globala inställningar kan ni göra inställningar som påverkar samtliga Quiz-moduler runtom på webbplatsen. De globala inställningarna hittar ni i tilläggsvyn för modulen, genom att högerklicka på modulens senast installerade version och välja "Globala inställningar".

Brytpunkter för mobilläge

I det här fältet väljer ni den responsiva brytpunkt på webbplatsen som används för mobilläget. Denna inställning aktiverar ett responsivt läge, och gör så att modulen automatiskt anpassar sig för mobila enheter.

Om ingen brytpunkt är ifylld i det här fältet kommer ett varningsmeddelande att visas i modulens konfigurationsvy, och modulen riskerar att inte anpassas korrekt för mindre skärmar. Vi rekommenderar därför alltid att peka ut en brytpunkt i det här fältet.

Tema

Modulen har stöd för Sitevisions funktion Tema, och anpassar sig efter det uppsatta temats färger, typsnitt och avstånd. För förteckning över temavariabler se Temainställningar.