Policy för Återkoppling

1. Definitioner

Leverantören - Limepark AB, org.nr. 556718-7959
Modulen - Den modul som villkoren avser
Beställaren - Organisationen som beställt/installerat modulen
Användaren - En användare av modulen
Användarvillkoren - Dessa användarvillkor
Tredjepartsleverantör - Leverantör av tjänster som ingår i Modulen men som inte är framtagna av Leverantören.
Tredjepartstjänst - Tjänst som ingår i modulen som är framtagen av tredjepartsleverantör.
Systemet - Sitevision
Systemleverantören - Sitevision AB, org.nr. 556624-7747.

2. Allmänt

Användarvillkoren konstituerar ett avtal avseende villkoren för användandet av Modulen mellan Leverantör och Användaren. Dessa villkor kompletterar de villkor som redan finns reglerade mellan Beställaren och Systemleverantören.

3. Betalning

I de fall där Modulen är belagt med en löpande kostnad förbinder sig Beställaren att genomföra löpande betalningar så länge som Beställaren önskar nyttja Modulen. Undantag för eventuell testperiod där Beställaren har rätt att testa Modulen under en begränsad tid utan kostnad.

4. Användning av modulen

Beställaren förbinder sig att använda modulen på ett sådant sätt som beskrivits på modulens hjälpsidor eller via instruktioner från Leverantören och i det syfte som modulen har tagits fram. Beställaren förbinder sig även att se till så att Användaren också använder Modulen på ett sådant sätt som beskrivits i denna punkt.

5. Leverantörens skyldighet

Leverantören förbinder sig att efter bästa förmåga även se till att Modulen fortsätter att fungera på ett tänkt sätt även i nya versioner av systemet om inte undantag för vad som regleras i punkt 7, punkt 8 och punkt 9 gör det tekniskt omöjligt.

6. Uppdateringar av modulen

Leverantören förbinder sig att fixa buggar i modulen med hjälp av uppdaterade versioner av modulen. Dessa uppdateringar tillhandahålls med automatik genom Systemet och av systemleverantören tillhandahållna tjänsten, Marketplace. För att uppdateringen ska ske får inte beställaren gå in och ändra aktiv version av modulen manuellt och heller inte aktivt välja att uppdateringar ej ska ske. Uppdateringar av modulen tillhandahålls inte på andra sätt. Uppdateringarna är beroende av att Systemet fungerar på tänkt sätt för att Leverantören ska kunna uppdatera modulen..

7. Ansvarsfrihet gällande ändringar i Systemet

Modulen byggs enligt de riktlinjer som tillhandahålls från Systemleverantören och enligt “Best Practise”. Leverantören tar inget ansvar för buggar som uppstår på grund av buggar eller ändringar i systemet som är bortom Leverantörens kontroll. Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra på funktionalitet i Modulen ifall grundläggande ändringar i Systemet kräver det.

8. Ansvarsfrihet gällande tredjepartstjänster

I de fall där tredjepartstjänst används i modulen, exempelvis ett API tillhandahållet från en tredjepartsleverantör eller annan tjänst, ex Google Analytics så gäller de villkor som tredjepartsleverantören tillhandahåller och utgör ett avtalsförhållande mellan Tredjepartsleverantören och Beställaren. Leverantören tar inget ansvar för Tredjepartstjänsten, eller hur den fungerar. Leverantören tar heller inget ansvar för den del av Modulen som är beroende av tredjepartstjänsten. Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra på funktionalitet i Modulen ifall grundläggande ändringar i tredjepartstjänsten kräver det.

9. Ansvarsfrihet gällande vissa versioner av webbläsare

Leverantören tar ansvar för att Modulen fungerar som tänkt i de webbläsare som används av en väsentlig del av användarna. Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra på funktionalitet i Modulen ifall grundläggande ändringar i nya versioner av dessa webbläsare kräver det.

10. Felaktigt användande av Modulen

Leverantören tar inget ansvar för buggar som uppstår ifall Modulen används på ett sätt som inte är förenat med vad som beskrivs i punkt 4.

11. Rätt till support

Beställaren har rätt, i de fall som hjälpsidorna för Modulen inte är tillräckliga att få support på Modulen. Support sker via formulär på Leverantörens webbplats.

12. Äganderätt

Leverantören äger Modulen, dess källkod och alla försäljningsrättigheter till Modulen. Beställaren får obegränsad nyttjanderätt att använda Modulen på webbplatsen där Modulen har installerats under hela Modulens livslängd så länge inte uppsägningsorsak föreligger.

13. Leverantörens rätt att avsluta underhåll för Modulen

Om väsentliga ändringar som beskrivs i punkt 7, 8 och 9 gör att Modulen inte längre kan fungera på ett tänkt sätt äger Leverantören rätt att avsluta underhåll för Modulen. Detta ska meddelas till Kund så snabbt som möjligt. Beställaren kan ej kräva återbetalning av redan genomförda betalningar för modulen. Undantag för detta kan göras i fall där engångsbetalning erlagts och Modulen slutar att fungera inom en period av sex (6) månader.

14. Leverantörens rätt att säga upp Beställarens nyttjanderätt av Modulen

Leverantören äger rätten att säga upp Beställarens nyttjanderätt till Modulen ifall betalning inte erläggs enligt det som beskrivs i punkt 4. Leverantören har även rätt att säga upp Beställarens nyttjanderätt till Modulen ifall Modulen används på ett sätt som strider mot det som står beskrivet i punkt 3.

15. GDPR

Leverantören tar inget ansvar för eventuella personuppgifter som sparas i Modulen av Beställare eller Användare. Leverantören kan komma att spara grundläggande uppgifter om beställaren såsom namn och E-post i syfte att kunna informera om viktiga ändringar i Modulen eller dess villkor.